LMSSitesePortfolioRegisterLogin
Postnatal Outcome of Fetal Cardiac Echogenic Foct.
by 陳輔卿, 2019-02-12 20:53, Views(262)

Hong-Hsing Liu, Ming-Tai Lin, chien-Chih Chang, Jou-Kou Wang, Mei-Hwan Wu,      Ming-Kwang Shyu, Chien, Nan Lee, Fon-Jou Hsieh

Postnatal Outcome of Fetal Cardiac Echogenic Foct.

J Formos Med Assoc 2002;101:329-331. (SCI Cor)