LMSSitesePortfolioRegisterLogin
Perinatal Outcome in Monochorionic Twin Pregnancy Complicated with One Fetal Death after 20 Weeks.
by 陳輔卿, 2019-02-12 20:01, Views(237)

Hei-Jen Jou, Ru-Jeng Teng, Ming-Kwang Shyu, Jin-Chung Shih, Chu-Hui Su, Hsi-Yao Chen, Fon-Jou Hsieh. 

Perinatal Outcome in Monochorionic Twin Pregnancy Complicated with One Fetal Death after 20 Weeks.

J Maternal-Fetal Invest 1996;6:145-147