LMSSitesePortfolioRegisterLogin
Simultaneous Assays of Human Chorionic Gonadotropin and Alpha Fetoprotein in Genital Malignancies.
by 陳輔卿, 2019-02-11 21:32, Views(237)

Su-Cheng Huang,  Pei-chuan Ouyang,  Tsang-Ming Ko,  Fon-Jou Hsieh, Ping-Yen Wei. 

Simultaneous Assays of Human Chorionic Gonadotropin and Alpha Fetoprotein in Genital Malignancies.

J Obstet Gynecl ROC 1981;20:95-99.